แบบสอบถามการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 (ฉบับเต็ม)

โดย ETDA วันที่ 21 สิงหาคม 2562


ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หมายถึง ธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อสั่งจองสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางอีเมล) นับรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับจาก Internet application เช่น เว็บไซต์, Extranet และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น EDI ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต, Minitel ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น เช่น อาจเข้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ททีวี ฯลฯ แต่จะไม่นับรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือการโต้ตอบผ่านทางอีเมล ส่วนการชำระเงินและการจัดส่งจะทำผ่านช่องทางใดก็ได้


คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบ และตอบคำถามให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันของธุรกิจของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce basic information)

1)  การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางใดบ้าง

2) จำนวนพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว รวมถึงผู้บริหาร)

3) ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

หมวด 1: การผลิต (Manufacturing) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 2: การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail & Wholesale) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 3: การขนส่ง (Transport) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 4: การให้บริการที่พัก และอาหาร (Accommodation & Food) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information & Communication) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 6: กิจกรรมการประกันภัย (Insurance) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 8: กิจการการบริการด้านอื่นๆ (Other Services)

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า


ธุรกิจแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ


ธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอมและอุปกรณ์เสริมความงาม


ธุรกิจยานยนต์และผลิตภัณฑ์


ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 


ธุรกิจคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสาร


ธุรกิจอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง


ธุรกิจกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา ของเล่นและของที่ระลึก 


ตอนที่ 2: มูลค่าขาย (Total Sales)

4) มูลค่าการขายสินค้าและบริการ ปี 2561 และคาดการณ์มูลค่าขายปี 2562 และ ปี 2563


4.1)  ในปี 2561 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาจากการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และไม่ได้ขายผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นเท่าใด


4.2)  ในปี 2561 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาจากการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่าใด


4.3)  ในปี 2562 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาจากการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และไม่ได้ขายผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นเท่าใด


4.4)  ในปี 2562 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาจากการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่าใด


4.5)  ในปี 2563 ท่านคาดการณ์ว่าธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาจากการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และไม่ได้ขายผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นเท่าใด


4.6)  ในปี 2563 ท่านคาดการณ์ว่าธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาจากการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่าใด


4.7)  ปัจจัยใดที่ทำให้มูลค่าขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ ในปี 2561 ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไป


4.7.1) ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ ในปี 2561 ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไป (ปัจจัยภายใน) (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


4.7.2) ปัจจัยใดที่ทำให้มูลค่าขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ ในปี 2561 ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไป (ปัจจัยภายนอก)  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


4.8)  ในปี 2561 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใน และต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด


%
ภายในประเทศ
%
ต่างประเทศ

4.8.1) มูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด


%
กรุงเทพ และปริมณฑล
%
ภาคกลาง
%
ภาคเหนือ
%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ภาคใต้

4.8.2) หากท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าต่างประเทศประเทศที่เป็นลูกค้าหลักของท่าน ลำดับแรก ได้แก่ (เรียงจากมูลค่าขายมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดย 1 = ประเทศที่ท่านมีมูลค่าขายมากที่สุด)


อันดับที่ 1


อันดับที่ 2


อันดับที่ 3


4.9)  ในปี 2561 ท่านขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละเท่าใด และ มีมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อครั้งเป็นเท่าใดโดยประมาณ


%
B2B
%
B2C
%
B2G

4.10)  มูลค่าการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบ B2C 3 อันดับแรกของท่านมาจากการขายสินค้าและบริการใด (เรียงลำดับจากมูลค่ามากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด)


อันดับที่ 1


อันดับที่ 2


อันดับที่ 3


ตอนที่ 3: การสั่งซื้อ ชำระเงิน และการส่งเสริมการขาย

5) ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางใดบ้าง 


%
เว็บไซต์ของท่านเอง (เช่น Wix, LnwShop, Wordpress, Joomla เป็นต้น)
%
แอปพลิเคชันของท่านเอง
%
e-Marketplaces (เช่น Lazada, Weloveshopping, Wemall, Shopee, JD Central, Tarad, LnwMall, ThaiTrade, Pantavanij, Zilingo เป็นต้น)
%
โซเชียลมีเดีย (Social Media) อื่นๆ
%
Live streaming platform (FB live, IG story เป็นต้น)
%
Dropship merchant sellers (ขายผ่านแม่ค้าพ่อค้าดร็อปชิป)
%
ผ่านทางเว็บไซต์ของต่างประเทศ
%
อื่นๆ (โปรดระบุ)

5.1) ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) คิดเป็นร้อยละเท่าใด

%
Facebook
%
Line
%
Instagram
%
WeChat
%
YouTube
%
Twitter
%
อื่นๆ (โปรดระบุ)

6) ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางใดบ้าง แต่ละช่องทางคิดเป็นร้อยละเท่าใด


%
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เช่น VISA, Master card, UnionPay, JCB, AMEX, TPN
%
บัตรพรีเพด เช่น wecard, mPay, Paysbuy Mastercard, Airpay, T2P
%
บัตรเติมเงิน เช่น AIS, DTAC, True Topup card
%
โอนเงินผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันธนาคาร (Internet Banking, Mobile Banking, Prompt Pay)
%
ชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เช่น mPay, PAYSBUY, True money, LinePay, Airpay, PayPal
%
ระบบการชำระเงินต่างประเทศ เช่น Alipay, Wechat
%
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบดิจิทัล (Cryptocurrencies) เช่น Bitcoin
%
จุดรับชำระเงิน เช่น Tesco Lotus, Big C, 7-11, FamilyMart, Cenpay, TrueSh
%
เก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery)
%
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
%
ชำระเงินสั่งจ่ายด้วยเช็ค (Cheque) / ใบสั่งของ (Purchase Order)
%
อื่นๆ (โปรดระบุ)

7) งบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในปี 2561 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าใด


7.1) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในปี 2561 ผ่านแต่ละช่องทาง


%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

7.2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายทางออนไลน์ของท่านในปี 2561 ที่ผ่านมา จำแนกงบประมาณตามช่องทางเป็นร้อยละเท่าใด


%
โฆษณาผ่าน Facebook Ads
%
โฆษณาผ่าน Line
%
โฆษณาผ่าน Instagram Ads
%
โฆษณาผ่าน YouTube (GDN/Ads)
%
โฆษณาผ่าน Google Ads (SEM/GDN)
%
โฆษณาผ่าน Twitter Ads
%
โฆษณาผ่าน Vertical Search/ Price Comparison
%
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ตอนที่ 4: การบริหารจัดการสินค้า/บริการ และการขนส่งสินค้า

8) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ช่องทาง)

ตอนที่ 5: คำถามพิเศษที่อยู่ในกระแสความสนใจ (Hot Issues)

9) การพัฒนาด้าน Digital Workforce


9.1) ธุรกิจ e-Commerce ecosystem ของท่าน ขาดกำลังคนด้าน Digital Workforce ในด้านใดบ้าง (โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 1 = มากที่สุด, 5 = น้อยที่สุด)


IT Management & Project Management/ Infrastructure/Database Management/ ERP/SAP/Cyber Security/ Scrum Master/Agile
E-Commerce Strategic Management & Top Management
Programmer & Developer/IT Support
Social Media Administrator (FB Page Admin/Line Admin/IG Admin เป็นต้น)
Buyers & Merchandiser
Content Creators
Sale Team
Online Creative & Web Graphic Designer/ User Interface (UI)/User Experience (UX)
Digital Marketing & Marketing Communication
Data Science & Data Analyst
Supply Chain & Logistic & Warehouse Management
Customer Services
CRM Management
Digital HR, HRM, HRD

9.2) ท่านมองว่าพนักงานและผู้บริหารสายดิจิทัลด้านใดมีฐานเงินเดือนสูงที่สุด (โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 1 = มากที่สุด, 5 = น้อยที่สุด)

IT Management & Project Management/ Infrastructure/Database Management/ ERP/SAP/Cyber Security/ Scrum Master/Agile
E-Commerce Strategic Management & Top Management
Programmer & Developer/IT Support
Social Media Administrator (FB Page Admin/Line Admin/IG Admin เป็นต้น)
Buyers & Merchandiser
Content Creators
Sale Team
Online Creative & Web Graphic Designer/ User Interface (UI)/User Experience (UX)
Digital Marketing & Marketing Communication
Data Science & Data Analyst
Supply Chain & Logistic & Warehouse Management
Customer Services
CRM Management
Digital HR, HRM, HRD

9.3) ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้มีโครงการในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถทางดิจิทัลให้แก่บุคลากร ในด้านใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


9.4) หน่วยงานของท่านได้มีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท/องค์กร เพื่อรับกับยุค disruptive เทคโนโลยี เพื่อสร้าง Digital Workforce อย่างไรบ้าง?  และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด?


%
New skill : มีการรับทีมงานเพิ่มที่มีทักษะใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น Data Science, Data Analytics เป็นต้น
%
Re-skill : มีการทบทวนทักษะของพนักงาน แล้วมีการ Re-skill หัวข้อความรู้หรือทักษะ
%
Up-skill : มีการพัฒนาต่อยอดความรู้อะไรเพิ่มขึ้น (เช่น Digital Marketing)
%
Replace : ด้วยสิ่งอื่นทดแทนคน/ความรู้/ทักษะด้านนั้น ๆ
%
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตอนที่ 6: ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

10) ท่านต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านใดบ้าง        


10.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร (กรุณาเรียงลำดับ 1 – 3 ในแต่ละหัวข้อย่อย โดย 1 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 3 = น้อยที่สุด)

การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ประกอบการใหม่ที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่เกิน 1 ปี)
การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น
การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา
การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
ควรส่งเสริมให้มี e-Invoice เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

10.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย (กรุณาเรียงลำดับ 1 – 3 ในแต่ละหัวข้อย่อย โดย 1 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 3 = น้อยที่สุด)


มีการส่งเสริมมาตรการประกันความเสี่ยงการขนส่งสินค้า (เช่น มีหน่วยงานกลางรับประกันความเสี่ยง) และมาตรการประกันการคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือไม่ได้คุณภาพ
ผลักดันกฎหมายรองรับการคุ้มครองการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ผลักดันกฎหมายรองรับการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ และกฎหมายรองรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
เพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เพื่อป้องกันการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ)
ลดเงื่อนไขการจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

10.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กรุณาเรียงลำดับ 1 – 3 ในแต่ละหัวข้อย่อย โดย 1 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 3 = น้อยที่สุด)


พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Developer) นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
ส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรรวมถึงระบบสต๊อกและกระจายสินค้า เพื่อลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ เช่น การผลักดันการขายสินค้าผ่าน e-Marketplaces ชั้นนำของโลก
สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงธุรกิจ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

11) ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการสำรวจครั้งนี้อย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปีถัดไปให้เป็นประโยชน์และสนองตอบการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น


ผู้ให้ข้อมูล (ข้อมูลติดต่อกลับเพื่อลุ้นรับรางวัลจากการร่วมตอบแบบสอบถาม)

ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง:


บริษัท


โทรศัพท์


อีเมล


รายละเอียดของรางวัลหน้าที่ /7
1234567
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด