แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

โดย ETDA วันที่ 28 มิถุนายน 2562


  


คำชี้แจง : แบบสอบถามมีทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 8 ข้อ) ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 7 ข้อ) ส่วนที่ 3 ดิจิทัลไอดี* (รวม 5 ข้อ) และส่วนที่ 4 ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล กรุณาตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง หมายเหตุ : หากปัจจุบันท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสำรวจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 8 ข้อ)

1) เพศ

2) สถานภาพสมรส

3) อายุ (กรอกเฉพาะตัวเลข นับอายุเต็มปี เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง)

4.1) ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่ใด 

4.2) ท่านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใดในปัจจุบัน (กรณีที่ท่านพักอาศัยที่ต่างจังหวัด ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) 

4.3) ท่านอาศัยอยู่ในหรือนอกเขตเทศบาล

5) ท่านมีระดับการศึกษาสูงสุด หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด

6) อาชีพหลัก/งานประจำ

6.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

7)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน

8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของทั้งครัวเรือน (รายได้ที่เป็นตัวเงิน)

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 6 ข้อ)

ในส่วนที่ 2 นี้ จะสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต, กิจกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต, พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว, ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึง ความเชื่อมั่น/ความไว้ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

9) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ ท่านใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้างผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง:นาที (จำนวน ชั่วโมง:นาที ที่ท่านระบุในทุกกิจกรรมที่ท่านเลือกรวมกันต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง)

A) ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

A) ชั่วโมง

A) นาที

B) ใช้พูดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, Whats App, Face Time (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

B) ชั่วโมง

B) นาที

C) ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, Netflix, Spotify (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

C) ชั่วโมง
C) นาที

D) เล่นเกมออนไลน์ (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

D) ชั่วโมง

D) นาที

E) อ่านข่าว/บทความออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

E) ชั่วโมง
E) นาที

F.1) อื่นๆ (โปรดระบุ) (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

F) ชั่วโมง
F) นาที

10) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันหยุด ท่านใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้างผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง:นาที (จำนวน ชั่วโมง:นาที ที่ท่านระบุในทุกกิจกรรมที่ท่านเลือกรวมกันต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง)

A) ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

A) ชั่วโมง

A) นาที

B) ใช้พูดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp, Face Time (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

B) ชั่วโมง

B) นาที
C) ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, Netflix, Spotify (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

C) ชั่วโมง

C) นาที

D) เล่นเกมออนไลน์ (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

D) ชั่วโมง

D) นาที

E) อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

E) ชั่วโมง

E) นาที

F.1) อื่นๆ (โปรดระบุ) (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

F) ชั่วโมง

F) นาที

11) ท่านใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

A) เพิ่มขึ้น (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

A) ชั่วโมง

A) นาที

B) ลดลง (จำนวน ชั่วโมง:นาที)

B) ชั่วโมง

B) นาที

12) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ที่ใด (เลือกตอบ ได้ไม่เกิน 3 ข้อ)

12.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

13) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านทำกิจกรรมใดบ้างผ่านอินเทอร์เน็ต ช่องทางใดที่ท่านเลือกใช้ และท่านทำกิจกรรมนั้นๆผ่านทางออนไลน์มากกว่า หรือน้อยกว่าออฟไลน์

A) ท่านค้นหาข้อมูลออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

A.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

B) ท่านขายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

B.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

C) ท่านซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

C.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

D) ท่านติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

D.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

E) ท่านดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนังออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

E.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

F) ท่านเคยใช้งานบริการออนไลน์ของภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

F.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

A) ท่านซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ซื้อที่ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต

B) ท่านติดต่อสื่อสารออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า คุยผ่านโทรศัพท์

C) ท่านดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังวิทยุออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังวิทยุ แบบดั้งเดิม

D) อ่านข่าวหรือบทความออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (จำนวน ชั่วโมง:นาที) มากกว่าหรือน้อยกว่า อ่านหนังสือเป็นเล่ม/ฉบับ

E) ท่านจองหรือซื้อตั๋ว/บัตรออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า จองผ่านตัวแทน

F) ท่านจองโรงแรม/ที่พักออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า จองผ่านตัวแทน

G) ท่านชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ชำระด้วยเงินสด/โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/จ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

H) ท่านใช้บริการเรียกรถโดยสารออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า โบกเรียก/เรียกผ่านศูนย์

I) ท่านรับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารผ่านเว็บไซด์/แอปพลิเคชัน มากกว่าหรือน้อยกว่า ส่งผ่านทางไปรษณีย์/จ้างวินมอเตอร์ไซค์

J) ท่านสั่งอาหารออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า สั่งทางโทรศัพท์/จ้างวินมอเตอร์ไซค์

K) ท่านใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ เช่น ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ,จ่ายภาษีออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ผ่านทางออฟไลน์ เช่น ต่อคิวต่อทะเบียนรถยนต์ จ่ายภาษีที่จุดบริการของกรมสรรพากรโดยตรง

14) ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา การทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ท่านพบปัญหาใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

14.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

15) เพื่อประเมินความเชื่อมั่น/ความไว้ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้อย่างไรบ้าง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ท่านเชื่อมั่นในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน
ท่านเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้งานอยู่
ท่านเชื่อมั่นในบริษัทผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่
ท่านเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ท่านเชื่อมั่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้งานอยู่
ท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยดำเนินการออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ
ท่านเชื่อมั่นว่าส่วนใหญ่ รัฐบาลต่างประเทศดำเนินการออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ
ส่วนที่ 3 ดิจิทัลไอดี (Digital Identity)* (รวม 5 ข้อ)

ดิจิทัลไอดี หรือตัวตนดิจิทัล (Digital Identity) หมายถึง คุณลักษณะ หรือชุดของคุณลักษณะที่ถูกรวบรวม และบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวบุคคลในบริบทที่กำหนด และสามารถใช้ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

16) ท่านรู้จัก หรือเคยทำกิจกรรมใดดังต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาตอบทุกกิจกรรมที่ท่านรู้จัก หรือ เคยทำ)

รู้จักและเคยทำ รู้จักแต่ไม่เคยทำ ไม่รู้จัก
กรอกรหัสที่ใช้ได้ครั้งเดียว (รหัสOTP) เพื่อยืนยันการชำระสินค้า/บริการออนไลน์
กรอกตัวเลขบัตรเครดิตของท่าน และเลขหลังบัตรเครดิต (CVC) เพื่อชำระเงินออนไลน์
กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน เพื่อสมัครใช้บริการ e-Wallet เช่น Line pay ,True Money Wallet
เข้าใช้บริการภาคเอกชน เช่น เว็บไซต์เรียนออนไลน์ ,เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยการยืนยันด้วยรหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้น
สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชน เช่น แอปพลิเคชันดูหนังออนไลน์ แอปพลิเคชันเกมออนไลน์ ด้วยการสร้างบัญชีใหม่ หรือใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ,Twitter ,Google ในการล็อกอินเข้าใช้บริการ
สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐ เช่น ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ,จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ,เลขบัตรประชาชน

17.1) ปัจจุบัน ท่านใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)

A1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

A2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์

A2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

A3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

A3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

B1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการยื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

B2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการยื่นแบบภาษีออนไลน์

B2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

B3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการรยื่นแบบภาษีออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

B3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

C1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

C2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์

C2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

C3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

C3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

D1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหา/สมัครงานออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

D2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการหา/สมัครงานออนไลน์

D2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

D3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการหา/สมัครงานออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

D3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

E1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านบัญชี (account) ใด

E2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

E2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

E3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

E3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

F1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการชำระค่าน้ำออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

F2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการชำระค่าน้ำออนไลน์

F2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

F3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการชำระค่าน้ำออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

F3.1) อื่นๆ โปรดระบุ

G1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการชำระค่าไฟออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

G2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการชำระค่าไฟออนไลน์

G2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

G3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการชำระค่าไฟออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

G3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

H1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐที่ท่านระบุไว้ในตัวเลือก อื่นๆ ผ่านบัญชี (account) ใด

H2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐที่ท่านระบุไว้ในตัวเลือก อื่นๆ

H2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

H3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐที่ท่านระบุไว้ในตัวเลือก อื่นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

H3.1) อื่นๆ โปรดระบุ

17.2) เหตุใดท่านจึงมีบางบริการออนไลน์ของภาครัฐ ที่ท่านไม่เข้าไปใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

17.2) อื่นๆ (โปรดระบุ)

18.1) ปัจจุบัน ท่านใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

18.1.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

A1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

A2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์

A2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

A3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

A3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

B1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการชำระค่าน้ำ/ค่าไฟออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

B2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการชำระค่าน้ำ/ค่าไฟออนไลน์
B2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

B3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการชำระค่าน้ำ/ค่าไฟออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

B3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

C1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้โซเชียลมีเดียผ่านบัญชี (account) ใด

C2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้โซเชียลมีเดีย

C2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

C3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้โซเชียลมีเดีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

C3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

D1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) ผ่านบัญชี (account) ใด

D2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce)

D2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

D3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

D3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

E1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเล่นเกมออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

E2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการเล่นเกมออนไลน์

E2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

E3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการเล่นเกมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

E3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

F1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเรียนออนไลน์ (e-Learning) ผ่านบัญชี (account) ใด

F2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการเรียนออนไลน์ (e-Learning)

F2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

F3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการเรียนออนไลน์ (e-Learning) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

F3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

G1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหางาน/สมัครงานออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

G2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการหางาน/สมัครงานออนไลน์

G2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

G3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการหางาน/สมัครงานออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

G3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

H1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการทุนออนไลน์ ผ่านบัญชี (account) ใด

H2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์

H2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

H3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

H3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

I1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการดูคลิป/หนังออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

I2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการดูคลิป/หนังออนไลน์

I2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

I3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการดูคลิป/ดูหนังออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)

I3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

J1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอ่านข่าว/บทความออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ่านบัญชี (account) ใด

J2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการอ่านข่าว/บทความออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

J2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

J3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการอ่านข่าว/บทความออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

J3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

K1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการจองบัตรออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

K2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการจองบัตรออนไลน์

K2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

K3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการจองบัตรออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

K3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

L1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการจองโรงแรม/ที่พักออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

L2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการจองโรงแรม/ที่พักออนไลน์

L2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

L3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการจองโรงแรม/ที่พักออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

L3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

M1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเรียกรถโดยสารออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

M2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการเรียกรถโดยสารออนไลน์

M2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

M3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการเรียกรถโดยสารออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

M3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

N1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการรับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

N2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการรับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์

N2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

N3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ รับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

N3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

O1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

O2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์

O2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

O3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

O3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

P1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านบัญชี (account) ใด

P2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์

P2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

P3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

P3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

Q1) ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชนที่ท่านระบุไว้ในตัวเลือก อื่นๆ ผ่านบัญชี (account) อะไร


Q2) หากท่านใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ ท่านใช้บัญชีเดิมอะไรในการเข้าใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชนที่ท่านระบุไว้ในตัวเลือก อื่นๆ

Q2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

Q3) เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชนที่ท่านระบุไว้ในตัวเลือก อื่นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Q3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

18.2) เหตุใดท่านจึงมีบางบริการออนไลน์ของภาคเอกชน ที่ท่านไม่เข้าไปใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

18.2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

19) ถ้าภาครัฐจะสร้างบัญชีผู้ใช้เดียว (One Account) ที่ประชาชนสามารถใช้ทุกบริการออนไลน์ของภาครัฐได้ ท่านต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่

19.1) ถ้าท่านต้องการให้ภาครัฐสร้างบัญชีผู้ใช้เดียวที่ประชาชนสามารถใช้ทุกบริการออนไลน์ของภาคใดบ้าง

19.2) ถ้าภาครัฐจะสร้างบัญชีผู้ใช้เดียว และมีทางเลือกในการยืนยันตัวตนที่หลากหลาย ท่านจะเลือกยืนยันตัวตนด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

19.2.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

19.3) ท่านคิดว่าใครควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการดูแลบัญชีผู้ใช้เดียว

19.3.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

19.4) เหตุใดท่านจึงเลือกให้ภาคบริการในข้อ 19.3) เข้ามาดูแลบัญชีผู้ใช้เดียว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

19.4.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

20) ท่านต้องการให้ภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัลไอดีอย่างไรบ้าง (เลือกข้อที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด)

20.1) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

เพียงกรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ

หมายเหตุ : ช้อมูลที่ท่านกรอกจะนำมาใช้เพื่อร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการอื่น

(ไม่บังคับกรอก*)
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล

หน้าที่ /4
1234
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด