แบบสำรวจโครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564

โดย ETDA วันที่ 1 เมษายน 2564

คำชี้แจง : แบบสำรวจมีทั้งหมด 30 ข้อแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการ (รวม 8 ข้อ)

ส่วนที่ 2 การประเมินมูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(การค้าออนไลน์) ในปี 2563 (รวม 5 ข้อ)

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการทำธุรกรรมการขายสินค้า/บริการ ผ่านทางออนไลน์ ในปี 2563 (รวม 2 ข้อ)

ส่วนที่ 4 วิธีการขนส่งสินค้า/บริการของธุรกิจออนไลน์ของท่าน ในปี 2563 (รวม 1 ข้อ)

ส่วนที่ 5 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทางออนไลน์ ในปี 2563 (รวม 2 ข้อ)

ส่วนที่ 6 ปัญหา/อุปสรรคในการขายออนไลน์ และความต้องการในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์จากภาครัฐ ในปัจจุบันและอนาคต (รวม 3 ข้อ)

ส่วนที่ 7 คำถามพิเศษที่อยู่ในกระแสความสนใจ (รวม 10 ข้อ)

เอกสารแจ้งข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ภายใต้โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบเท่าที่จำเป็น และจะนำไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อมูลที่เก็บรวมรวม และวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

1) ข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 

เพื่อใช้ในการคัดกรองความซ้ำซ้อนของผู้ตอบแบบสำรวจ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจมีการกระจายตัวตามประเภทอุตสาหกรรม และขนาดของสถานประกอบการตามที่ สพธอ. กำหนด 

2) ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลที่มาจากคำถามในแบบสำรวจส่วนที่ 1 ถึง 7 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นข้อมูลสถิติในภาพรวมเผยแพร่ โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลคำตอบเป็นรายบุคคล และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานมีการดำเนินการภายใต้โครงการนี้ได้ที่

 https://www.etda.or.th/th/privacy/privacy-ecommerce-2564.aspx

ท่านยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ในการสำรวจครั้งนี้หรือไม่

ตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการ

ชื่อผู้ให้ข้อมูล

โทรศัพท์
อีเมล
3. ชื่อกิจการ/ร้านค้า
4. ตำแหน่งของท่านในกิจการร้านค้า

5. ประเภทของกิจการ/ร้านค้า

6. ในปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) การทำธุรกิจของท่าน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางใดบ้าง (การขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หมายถึงการให้ลูกค้าสั่งซื้อ สั่งจองสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่วนการชำระเงินและการจัดส่งจัดทำผ่านช่องทางใดก็ได้)

7. ท่านมีพนักงานทั้งหมดกี่คน (พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว รวมถึงผู้บริหาร)

8.  ประเภทธุรกิจของท่าน (เลือกตอบได้เพียง 1 หมวดที่เป็นหมวดธุรกิจหลักของท่าน)

หมวดที่ 1: หมวดการผลิต (Manufacturing) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวดที่ 2: การค้าปลีกและการค้าส่ง (Retail & Wholesale) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

รูปแบบการค้า : 

ประเภทสินค้าหลัก / ค้าปลีก
ประเภทสินค้าหลัก / ค้าส่ง

หมวดที่ 3: การขนส่ง (Transport) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวดที่ 4: การให้บริการที่พัก และอาหาร (Accommodation & Food) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวดที่ 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information & Communication) (โปรดระบุประเภทสินค้า หรือบริการหลักของท่าน)

หมวดที่ 6: กิจกรรมการประกันภัย (Insurance) (โปรดระบุประเภทสินค้า หรือบริการหลักของท่าน)

หมวดที่ 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) (โปรดระบุประเภทสินค้า หรือบริการหลักของท่าน)

หมวดที่ 8: การบริการด้านอื่น ๆ (Other Services)

ตอนที่ 2: การประเมินมูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(การค้าออนไลน์) ในปี 2563

9. ในปี 2563 ท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการทั้งหมดต่อปี รวมทั้งที่มาจากการขายผ่านทางออนไลน์และไม่ใช่ออนไลน์ (มูลค่าการขายสินค้า/บริการ หมายถึง รายได้จากการ ขายสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการขายตามปกติของกิจการ)  (หน่วย: บาท)

9.1) ในปี 2563 ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการ ผ่านทางออนไลน์ คิดเป็นประมาณ................% ของยอดขายรวม


มูลค่าการขายออนไลน์สำหรับตลาดภายในประเทศในปี 2563
มูลค่าการขายออนไลน์สำหรับตลาดภายในประเทศ ประมาณ ..........% ของยอดขายออนไลน์

โปรดแจกแจงสัดส่วนการขายออนไลน์ ตามภูมิภาคของลูกค้า (ทั้งหมดรวมเป็น 100%)

%
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
%
ภาคกลาง
%
ภาคเหนือ
%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ภาคตะวันตก
%
ภาคตะวันออก
%
ภาคใต้
มูลค่าการขายออนไลน์สำหรับตลาดต่างประเทศในปี 2563

มูลค่าการขายออนไลน์สำหรับตลาดต่างประเทศ ประมาณ .........% ของยอดขายออนไลน์


โปรดแจกแจงสัดส่วนการขายออนไลน์ตามประเทศของลูกค้า 3 อันดับแรก

(ทั้งหมดรวมเป็น 100%)

ประเทศอันดับที่ 1 คือ (ระบุชื่อประเทศและสัดส่วน เช่น จีน 50%)

ประเทศอันดับที่ 2 คือ (ระบุชื่อประเทศและสัดส่วน เช่น อังกฤษ 30%)

ประเทศอันดับที่ 3 คือ (ระบุชื่อประเทศและสัดส่วน เช่น พม่า 20%)


10. ในปี 2563 ท่านขายสินค้า/บริการ ผ่านทางออนไลน์ให้กับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง 

(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีสัดส่วนมูลค่าการค้าแบบ B2B ประมาณ...............% ของรายได้ทางออนไลน์
มีสัดส่วนมูลค่าการค้าแบบ B2C ประมาณ...............% ของรายได้ทางออนไลน์
มีสัดส่วนมูลค่าการค้าแบบ B2G ประมาณ...............% ของรายได้ทางออนไลน์

11. ในปี 2563 ที่ผ่านมา มูลค่าการขายผ่านทางออนไลน์โดยรวมของท่านเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

เพิ่มขึ้น ประมาณ ...................%  
ลดลง ประมาณ.....................%
12) ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการขายผ่านทางออนไลน์ในปี 2563 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

12.1. สำหรับผู้ที่ตอบว่า มูลค่าการขายผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

ปัจจัยภายในองค์กร 
ปัจจัยภายนอกองค์กร 

12.2. สำหรับผู้ที่ตอบว่า มูลค่าการขายผ่านทางออนไลน์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

ปัจจัยภายในองค์กร 
ปัจจัยภายนอกองค์กร 
13. ท่านคาดว่าธุรกิจของท่านในปี 2564 และ 2565 จะมีการเติบโตของยอดขายสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไร

13.1) ในปี 2564 ท่านคาดว่ายอดขายสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

เพิ่มขึ้น ประมาณ.............%

ลดลง ประมาณ.............%

13.2) ในปี 2565 ท่านคาดว่ายอดขายสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

เพิ่มขึ้น ประมาณ ...................%

ลดลง ประมาณ ...................%

ตอนที่ 3: รายละเอียดการทำธุรกรรมการขายสินค้า/บริการ ผ่านทางออนไลน์ ในปี 2563

14) ในปี 2563 ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง

(กรุณาระบุ ทุกช่องทาง) (ทั้งหมดรวมเป็น 100%)

%
ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า
%
Brand.com (เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกิจการเอง) เช่น www.UNIQLO.com, แอปพลิเคชัน Freshket
%
e-Marketplaces เช่น Shopee, Lazada, JD Central
%
ผ่านทางเว็บไซต์ของต่างประเทศ เช่น www.Amazon.com, www.Ebay.com
%
Facebook
%
Line
%
Instagram
%
YouTube
%
Twitter
%
Dropship Merchant Sellers (มีคนกลางมาช่วยขายออนไลน์ให้)
%
การฝากขายผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ เช่น Central, Homepro, Shopat 24
%
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริการ : On-demand Service เช่น Grab Lineman Foodpanda
%
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริการ : จองโรงแรมออนไลน์ เช่น Agoda Booking.com Airbnb
%
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริการ : จองดีลบริการต่างๆ เช่น Gowabi Klook
%
อื่น ๆ

โปรดระบุ

15. ในปี 2563 ในการขายผ่านทางออนไลน์ของท่าน ลูกค้ามีการชำระเงินผ่านช่องทางหลักใดบ้าง และมีสัดส่วนอย่างไร

โปรดแจกแจงสัดส่วนช่องทางการชำระเงินของลูกค้าในประเทศ

(ทั้งหมดรวมเป็น 100%)

%
โอนเงินผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันธนาคาร (Internet Banking, Mobile Banking, Prompt Pay)
%
ชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เช่น mPay, Paysbuy, True Money, LinePay, ShopeePay, PayPal
%
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เช่น VISA, Master Card, UnionPay, JCB
%
เก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery)
%
บัตรพรีเพด เช่น wecard, mPay, Paysbuy, Airpay, T2P
%
บัตรเติมเงิน เช่น AIS, DTAC, True Top-up card
%
จุดรับชำระเงิน เช่น Tesco Lotus, Big C, 7-11, Family Mart, Cenpay, TrueShop
%
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
%
สั่งจ่ายผ่านเช็ค
%
อื่น ๆ ระบุ

โปรดแจกแจงสัดส่วนช่องทางการชำระเงินของลูกค้าต่างประเทศ

(ทั้งหมดรวมเป็น 100%)

%
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เช่น VISA, Master Card, UnionPay, JCB, AMEX
%
บัตรพรีเพด เช่น ShopeePay, Master Card
%
ชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เช่น Airpay, PayPal
%
ระบบการชำระเงินต่างประเทศ เช่น Alipay, WechatPay
%
อื่น ๆ ระบุ :
ช่องทางการชำระเงินของลูกค้าในประเทศอื่นๆ โปรดระบุ
ช่องทางการชำระเงินของลูกค้าต่างประเทศอื่นๆ โปรดระบุ
ตอนที่ 4 : วิธีการขนส่งสินค้า/บริการของธุรกิจออนไลน์ของท่าน ในปี 2563

16. การทำธุรกิจออนไลน์ของท่านในปี 2563 ทำการขนส่งสินค้า/บริการ ผ่านทางช่องและมีสัดส่วนเท่าไหร่ทางหลักใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)

ช่องทางการขนส่งสินค้า/บริการ ตลาดในประเทศ

ช่องทางการขนส่งสินค้า/บริการ ตลาดต่างประเทศ


ตอนที่ 5 : การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทางออนไลน์ ในปี 2563

17. ในปี 2563 ท่านใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมดของกิจการ

17.1) งบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์การขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

(หน่วย: ร้อยละ) (......% ต่อรายได้ทั้งหมด)

17.2) งบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์การขายผ่านช่องทางออนไลน์ (หน่วย: ร้อยละ) (......% ต่อรายได้ทั้งหมด)

โดยรูปแบบการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายออนไลน์หลัก ๆ ที่ท่านใช้ คือ (ทั้งหมดรวมเป็น 100%)

%
โฆษณาผ่าน Facebook Ads
%
โฆษณาผ่าน LINE Ads Platform/Line Official Account
%
โฆษณาผ่าน Instagram/ Instagram Ads/ Instagram Story
%
โฆษณาผ่าน YouTube Ads
%
โฆษณาผ่าน Google Ads โดยใช้ SEM/ GDN
%
Google Shopping
%
ทำ SEO (Search Engine Optimization)
%
Vertical Search เช่น Priceza
%
Content Marketing เช่น Influencer Marketing
%
Affiliate Marketing
%
อื่น ๆ ระบุ :
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายออนไลน์อื่นๆ โปรดระบุ
ตอนที่ 6 : ปัญหา/อุปสรรคในการขายออนไลน์ และความต้องการในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์จากภาครัฐ ในปัจจุบันและอนาคต

18. ท่านเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคจากการทำธุรกิจออนไลน์ในด้านใดบ้าง และโปรดระบุปัญหาในแต่ละด้านที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

โปรดระบุปัญหาด้านสินค้า/บริการ 
โปรดระบุปัญหาด้านช่องทางการตลาด 
โปรดระบุปัญหาด้านช่องทางการชำระเงิน 
โปรดระบุปัญหาด้านการขนส่ง 
โปรดระบุปัญหาด้านองค์ความรู้ในการทำธุรกิจ 
โปรดระบุปัญหาด้านกฎระเบียบภาครัฐ 

19.ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา อย่างไร โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ

น้อยที่สุด ( 1 ) น้อย ( 2 ) ปานกลาง ( 3 ) มาก ( 4 ) มากที่สุด ( 5 )
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” คำอธิบาย: แอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน เพื่อตรวจสอบและใช้ติดตามกรณีตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
“เราเที่ยวด้วยกัน” คำอธิบาย: โครงการที่ภาครัฐสนับสนุนเงินค่า ที่พักในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน รวมถึงร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และอื่น ๆ
“โครงการคนละครึ่ง” คำอธิบาย: โครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ร้อยละ 50 แก่ประชาชนเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในอัตราไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และสูงสุดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 3,000 บาทตลอดอายุโครงการ
“โครงการเราชนะ” คำอธิบาย: ให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน สนับสนุนวงเงิช่วยเหลือ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
“มาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้ SMEs” คำอธิบาย: เลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้ SMEs ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 6 เดือน
“มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan)” คำอธิบาย: เจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถยื่นขอสินเชื่อ soft loan จากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้

20. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ด้าน)

ด้านภาษี 
ด้านกฎหมาย 
นโยบายส่งเสริมธุรกิจออนไลน์
มาตรการอื่น ๆ 
ตอนที่ 7 : คำถามพิเศษที่อยู่ในกระแสความสนใจ : การปรับตัวของผู้ประกอบการ e-Commerce หลังเกิดวิกฤต COVID-19

21. ท่านมีการปรับตัวด้านช่องทางในการจำหน่ายสินค้า/บริการหรือไม่ อย่างไร


22. ท่านมีการปรับตัวด้านการเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินใหม่ ๆ หรือไม่ อย่างไร

23. ท่านมีการปรับตัวด้านการใช้เทคโนโลยี IT มาทดแทนการทำงานแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร

24. ท่านมีการปรับตัวด้าน จำนวนบุคลากร และการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ e-Commerce ในองค์กรหรือไม่ อย่างไร

บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)


มีการลดบุคลากร มีการเพิ่มบุคลากร มีการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้บุคลากร การจ้าง Outsource ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Key Account Managementรับหน้าที่ดูแล และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มร้านค้า (Seller/Merchant) ที่มีสินค้าจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์
Digital Marketing/ Sale Online Team มีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์การขายด้านออนไลน์ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ให้มากขึ้น
Social Media Associate / Creative Content มีหน้าที่ดูแล Content บน Social Media เช่น Facebook, Twitter, Line, YouTube หรือ Instagram ในเรื่องข่าวสารน่ารู้ การอัปเดตโปรโมชันใหม่ล่าสุด หรือการโปรโมท สินค้า
Web Developer มีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างเว็บไซต์รวมถึงพัฒนาระบบของเว็บไซต์ รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการประมวลผลเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ
Graphic Designer/ Web Designer สร้างเนื้อหารายละเอียดของสินค้า และบริการให้มีความน่าสนใจ
e-Commerce Customer Service/Online officer มีหน้าที่ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า ให้ข้อมูลส่งเสริมการขาย ติดต่อประสานงานภายในแผนกกับพนักงานขายและแผนกอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าให้เร็วที่สุด
บุคลากรอื่น ๆ ระบุ
ตอนที่ 7 : คำถามพิเศษที่อยู่ในกระแสความสนใจ : PDPA

25. ท่านรู้จัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่

26. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีการกำหนดนโยบาย/มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการหรือไม่ อย่างไร

โดยดำเนินการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

27. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีการเตรียมการด้านบุคลากรในการทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร


โดยจัดเตรียม

28. ท่านคิดว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

เพิ่มความเชื่อมั่นได้ เพราะ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
29. ท่านมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคใดหรือไม่ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มี (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

30) ปัจจุบันนี้ท่านมีความพร้อมต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ (กฎหมายนี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564)


นับจากวันที่กฎหมายบังคับใช้

หน้าที่ /9
123456789
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด