แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564

โดย ETDA วันที่ 15 มีนาคม 2564


 


คำชี้แจง : ตรวจสอบคำถาม

แบบสำรวจมีทั้งหมด 14 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 6 ข้อ) 

- ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 6 ข้อ) 

- ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการทำกิจกรรมออนไลน์ที่เปลี่ยนไป ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 (รวม 2 ข้อ) 

หมายเหตุ : หากปัจจุบันท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสำรวจ

เพื่อประสบการณ์ในการทำแบบสำรวจที่ดี แนะนำให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์ *

เอกสารแจ้งข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2564

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบเท่าที่จำเป็น และจะนำไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

- เพื่อใช้ในการคัดกรองความซ้ำซ้อนของผู้ตอบแบบสำรวจ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เพื่อใช้ในการประกาศผลการจับรางวัล และติดต่อผู้ที่ได้รับของรางวัล (หากท่านไม่ประสงค์รับสิทธิลุ้นรับของรางวัล ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ แต่ท่านยังสามารถทำแบบสำรวจภายใต้โครงการฯ ต่อไปได้)

2) ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลที่มาจากคำถามในแบบสำรวจส่วนที่ 1 ถึง 3

- เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นข้อมูลสถิติในภาพรวมเผยแพร่ โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลคำตอบเป็นรายบุคคล และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด

3) ภาพถ่าย (กรณีเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล)

- เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับของรางวัลภายใต้โครงการฯ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการดูแลข้อมูลของท่านเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.etda.or.th/th/privacy/privacy-iub-2564.aspx

ท่านยินยอมให้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการสำรวจครั้งนี้หรือไม่

ข้อมูลเพื่อใช้ลุ้น และติดต่อรับของรางวัล

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ (*ที่สามารถติดต่อได้)

อีเมล (*ที่สามารถติดต่อได้)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 6 ข้อ)

1) เพศ

2) สถานภาพสมรส

3) อายุ

(นับอายุเต็มปี เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง)

4) ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด

(ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)

4A) จังหวัดที่ท่านพักอาศัย (ภาคกลาง)

4B) จังหวัดที่ท่านพักอาศัย (ภาคเหนือ)

4C) ​จังหวัดที่ท่านพักอาศัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4D) ​​จังหวัดที่ท่านพักอาศัย (ภาคใต้)​​​​​​

5. อาชีพหลัก/งานประจำของท่าน

(เลือกอาชีพที่ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำ)

6. รายรับเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน (รายรับที่เป็นตัวเงิน)

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 7 ข้อ)

ในส่วนที่ 2 นี้ จะสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมุมมองต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้, กิจกรรมออนไลน์ที่ทำ, สัดส่วนการทำกิจกรรมออนไลน์-ออฟไลน์, ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน รวมไปถึงความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

7) ปัจจุบัน ท่านใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน วันทำงาน/วันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง - นาที

(ไม่นับรวมการเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน และตอบจำนวนชั่วโมง - นาที ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง)

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)


นาที (กรอกเลข 0 - 60)7A) สัปดาห์ที่ผ่านมา ในวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่านทำกิจกรรมออนไลน์ใดบ้างในแต่ละวัน

และท่านใช้เวลาทำกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อวัน กี่ชั่วโมง-นาที

(อาจใช้เวลาในการทำทุกกิจกรรมรวมกันแล้วมากกว่า 24 ชั่วโมงได้กรณีที่มีการทำหลายกิจกรรมพร้อมกัน (Multitasking), ไม่นับรวมการเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน)

ติดต่อสื่อสารออนไลน์ (พูดคุย ส่งข้อความ โทรศัพท์ วิดีโอคอล) กี่ชั่วโมง-นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)

ค้นหาข้อมูลออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน


ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)

นาที (กรอกเลข 0 - 60)

เรียนออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง  (กรอกเลข 0-24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)

ทำงาน/ประชุมออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง  (กรอกเลข 0-24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)

นาที (กรอกเลข 0 - 60)


ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


เล่นเกมออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน


ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)


นาที (กรอกเลข 0 - 60)


อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือ (e-Book) ออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


อื่น ๆ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)

8) ปัจจุบัน ท่านใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุด โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง - นาที
(ไม่นับรวมการเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน และตอบจำนวนชั่วโมง - นาที ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง)

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)


นาที (กรอกเลข 0 - 60)


8A) สัปดาห์ที่ผ่านมา ในวันหยุด โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่านทำกิจกรรมออนไลน์ใดบ้างในแต่ละวัน และท่านใช้เวลาทำกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อวัน กี่ชั่วโมง-นาที

(อาจใช้เวลาในการทำทุกกิจกรรมรวมกันแล้วมากกว่า 24 ชั่วโมงได้กรณีที่มีการทำหลายกิจกรรมพร้อมกัน (Multitasking), ไม่นับรวมการเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน)

ติดต่อสื่อสารออนไลน์ (พูดคุย ส่งข้อความ โทรศัพท์ วิดีโอคอล) กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)


นาที (กรอกเลข 0 - 60)


ค้นหาข้อมูลออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


เรียนออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


ทำงาน/ประชุมออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)

ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


เล่นเกมออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือ (e-Book) ออนไลน์ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)

อื่น ๆ กี่ชั่วโมง - นาที ต่อวัน

ชั่วโมง (กรอกเลข 0 - 24)นาที (กรอกเลข 0 - 60)


9) ท่านใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่

(โปรดจัดอันดับสถานที่ที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด หากท่านใช้มากที่สุดให้อยู่ใน อันดับ 1 และหากท่านใช้น้อยที่สุดจะอยู่ในอันดับ 5)

บ้าน/ที่พักอาศัย
สถานที่ศึกษา/ที่ทำงาน
ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม
ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า
ระหว่างเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า/รถโดยสาร

10) ท่านพบปัญหาใดบ้างจากการทำกิจกรรมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11) ท่านทำกิจกรรมออนไลน์ใดดังต่อไปนี้บ้าง (กรุณาเลือกทุกกิจกรรมที่ท่านทำ)

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่า ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ (ชอปปิงออนไลน์) กรุณาตอบข้อ 11A) – 11E)

11A) ท่านซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11B) เหตุผลที่ท่านใช้ในการเลือกแพลตฟอร์มที่จะซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ (ชอปปิงออนไลน์)

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11C) เหตุผลที่ท่านใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการ (ชอปปิงออนไลน์) กับร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11D) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11E) ในการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ ท่านเลือกชำระเงินด้วยวิธีการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่า ขายสินค้า / บริการออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11F) – 11H)

11F) ท่านขายสินค้าออนไลน์ผ่านแพตฟอร์มออนไลน์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11G) เหตุผลที่ท่านใช้ในการเลือกแพลตฟอร์มที่จะขายสินค้า/บริการออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11H) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการขายสินค้า/บริการออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่า ทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11I)

11I) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการทำธุรกรรมการการเงินออนไลน์ เช่น ชำระเงิน โอนเงิน ยืมเงิน ซื้อประกัน และลงทุนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่า ซื้ออาหาร / เครื่องดื่มอาหารออนไลน์ (Food Delivery) กรุณาตอบข้อ 11J)

11J) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการซื้ออาหาร/เครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ (Food Delivery) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่า ขายอาหาร / เครื่องดื่ม ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11K)

11K) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่าเคย ค้นหาข้อมูลออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11L) – 11M)

11L) ท่านค้นหาข้อมูลออนไลน์ด้วยวิธีการใดบ้าง

11M) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการค้นหาข้อมูลออนไลน์

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรณีที่ตอบว่าเคย ใช้งานบริการภาครัฐออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11N)

11N) สิ่งที่ท่านกังวล หรือเป็นปัญหาในการใช้งานบริการภาครัฐออนไลน์

กรณีที่ตอบว่าเคย ใช้งานบริการภาครัฐออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11O) - 11P)

11O) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่านอาจจำเป็นจะต้องทำงาน/ประชุมออนไลน์ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ที่ทำงาน เช่น บ้าน ร้านกาแฟ (Work From Anywhere) ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

เห็นด้วยมากที่สุด ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อยที่สุด/ ไม่เห็นด้วย
ท่านมีความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน หากสถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรง และยืดเยื้อ กังวลว่าบริษัทอาจจะลดเงินเดือน หรือลดพนักงาน
ท่านรู้สึกกังวลกับวิถี/รูปแบบทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในระดับพนักงานและระดับองค์กร
ท่านรู้สึกว่ามีความยุ่งยากในการปรับสมดุลของชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน (Work-Life Balance)
ท่านรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยว ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งไม่ได้ทำกิจกรรมที่ชอบ/อยากทำ
ท่านรู้สึกเครียดที่การนัดประชุมออนไลน์เพื่อคุยงานต่าง ๆ สามารถที่ทำได้ง่ายขึ้น ทำให้มีการประชุมแต่ละวันมากขึ้น จนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้
ท่านรู้สึกว่างานเยอะขึ้น เหนื่อยมากขึ้น เพราะต้องเริ่มทำงานเช้าขึ้น หรือต้องเลิกงานดึกขึ้น
ท่านรู้สึกอึดอัด และทำงานยากขึ้น เนื่องจากขาดอุปกรณ์สำนักงานบางอย่างที่จำเป็น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพิมพ์ หรือ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หากต้องทำงานที่บ้าน ทำให้ท่านรู้สึกเครียด เนื่องจากไม่สามารถแบ่งเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวได้ รวมทั้งอาจจะมีสิ่งรบกวน เช่น ต้องทำอาหารให้ครอบครัว ต้องเลี้ยงเด็กเล็ก ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน
ท่านรู้สึกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการทำงานที่บ้าน (Work from home) เช่น ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์
ท่านรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์
ท่านรู้สึกอึดอัดที่ติดตั้ง หรือใช้งาน โปรแกรม/อุปกรณ์ไอทีบางอย่างไม่เป็นหรือรู้สึกว่าทำงานออนไลน์แล้วไม่สะดวก
ท่านรู้สึกกังวลเนื่องจากอยากประชุมออนไลน์อย่างเป็นทางการ แต่ไม่แน่ใจว่าการประชุมที่ทำอยู่แล้วนั้น ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ท่านรู้สึกกังวลเรื่องความผิดพลาด/ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสื่อสาร
ท่านรู้สึกว่าที่ทำงานไม่ได้มีนโยบายให้ทำงานออนไลน์ในอนาคตที่ชัดเจน ในอนาคตจึงอาจใช้ช่องทางนี้น้อยลง
ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่ติดต่อด้วยไม่ชำนาญในการใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำงานด้วย

11P) ท่านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการทำงาน/ประชุมวิถีใหม่ในระดับใด

พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการทำงาน/ประชุมวิถีใหม่ในระดับใด

กรณีที่ตอบว่าเคย ใช้งานบริการภาครัฐออนไลน์ กรุณาตอบข้อ 11Q) - 11R)

11Q) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่านอาจจำเป็นจะต้องเรียนออนไลน์ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สถานศึกษา เช่น บ้าน ร้านกาแฟ (Learn From Anywhere) ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

เห็นด้วยมากที่สุด ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อยที่สุด/ ไม่เห็นด้วย
ท่านรู้สึกกังวลกับวิถี/รูปแบบเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ท่านรู้สึกว่ามีความยุ่งยากในการปรับสมดุลของชีวิตส่วนตัวและชีวิตการเรียน
ท่านรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยว ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รวมทั้งไม่ได้ทำกิจกรรมที่ชอบ/อยากทำ
ท่านรู้สึกว่างานเยอะขึ้น เหนื่อยมากขึ้น เพราะ ต้องทำงานเริ่มทำงานเข้าขึ้น หรือต้องเลิกงานดึกขึ้น
ท่านรู้สึกอึดอัด และทำงานยากขึ้น เนื่องจากขาดอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา หรือ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หากต้องเรียนที่บ้าน ทำให้ท่านรู้สึกเครียด เนื่องจากไม่สามารถแบ่งเวลาในการทำงาน กับเวลาส่วนตัวได้ รวมทั้งอาจจะมีสิ่งรบกวน เช่น ต้องทำอาหารให้ครอบครัว
ท่านรู้สึกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้อง เนื่องจากต้องทำงานในที่ที่ไม่ใช่สถานศึกษา เช่น ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์
ท่านรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์
ท่านรู้สึกกังวลเรื่องความผิดพลาด/ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสื่อสาร
ท่านขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ให้ตอบสนองการเรียนออนไลน์ เช่น อุปกรณ์เขียนที่ใช้แทนกระดานสอน
ท่านรู้สึกว่า รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เรียน ยังไม่ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนออนไลน์
ท่านรู้สึกอึดอัดที่ติดตั้ง หรือใช้งาน โปรแกรม/อุปกรณ์ไอทีบางอย่างไม่เป็นหรือรู้สึกว่าทำงานออนไลน์แล้วไม่สะดวก

11R) โดยสรุปท่านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนวิถีใหม่ในระดับใด

พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนวิถีใหม่ในระดับใด

12) ท่านทำกิจกรรมต่อไปนี้บ้าง

แล้วท่านเลือกทำกิจกรรมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ - ออฟไลน์ ในสัดส่วน (%) เท่าใด

(สัดส่วนในการทำแต่ละกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมกันได้ 100%)

ติดต่อสื่อสาร เช่น พูดคุย ส่งข้อความ โทรศัพท์

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: โทร, ส่งข้อความ (Chat) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น LINE, Facebook Messenger, WeChat, WhatsApp

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ทำงาน/ประชุม

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลง

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: YouTube, Netflix, iQIYI, WeTV, JOOX

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

อ่านข่าว/บทความ/หนังสือ

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook, Instagram, Twitter

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ซื้อสินค้า/บริการ

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Lazada, Shopee, JD Central

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ขายสินค้า/บริการ

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Lazada, Shopee, JD Central

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

จอง/ซื้อตั๋ว บัตร เช่น บัตรดูหนัง, บัตรคอนเสิร์ต, บัตรเข้างานสัมมนา

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Thai Ticket Major, AirPay, Zipevent

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

จองโรงแรม/ที่พัก

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Agoda, Traveloka, Booking.com

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

เรียกรถโดยสาร เช่น แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Grab Car, Grab Bike, Grab Taxi , LINE Taxi, GoJek

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

รับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Grab Express, LINE Man, Skootar

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ซื้ออาหาร/เครื่องดื่ม

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: LINE Man, Grab Food, Food Panda

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ทำธุรกรรมทางการเงิน (เช่น ชำระเงิน โอนเงิน)

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Shopee Pay, True Money Wallet, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น SCB EASY, K PLUS

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

ใช้งานบริการภาครัฐ

ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: ชำระภาษีออนไลน์ และจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์

%
ออนไลน์
%
ออฟไลน์

13) โปรดตอบคำถามเรื่องความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน

13A) ความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัย

มากที่สุด มาก น้อย ไม่เชื่อมั่น
ท่านเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับใด

13B) ท่านเห็นด้วยว่า ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ท่านไม่เชื่อมั่นที่จะใช้อินเทอร์เน็ต ในระดับใด

เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย ไม่ส่งผล
ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking), การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Sniffing)
นโยบายของรัฐบาลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers) เช่น AIS, TRUE, DTAC
บริการ และความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Instagram Twitter
ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือเว็บที่มีมาตรฐาน
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, Blockchain
การมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและดูแลเมื่อเกิดปัญหา
ระบบค้นหาข้อมูล (Search Engine) เช่น Google, Bing, Yahoo
แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce Platform) เช่น Shoppee, Lazada, JD CENTRAL
แพลตฟอร์มที่ใช้ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Online and Mobile Banking Platform ) เช่น True Money, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS

ส่วนที่ 3 คำถามพิเศษประจำปี (Hot Issue) : พฤติกรรมการทำกิจกรรมออนไลน์ที่เปลี่ยนไป ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 (รวม 2 ข้อ)

14A) ท่านมีพฤติกรรมการทำกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ปี 2563 ถึงปัจจุบัน)

เพิ่งเริ่มทำตอนเกิด COVID - 19 ทำมากขึ้นกว่าเดิม ทำน้อยลงกว่าเดิม/ ทำเท่าเดิม ไม่ได้ทำ
เล่น Tiktok
เก็บไฟล์เอกสาร เสียง รูปภาพ ไว้บนออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ เช่น โทร (Call), ส่งข้อความ (Chat), วิดีโอคอล (Video Call) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: LINE, Facebook Messenger, WeChat, WhatsApp
ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: YouTube, Netflix, WeTV, JOOX
ทำงาน/ประชุมออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet
เรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group, SkillLane edX, LinkedIn Learning, Coursera
ออกกำลังกาย ติดตาม ประเมิน เกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group, LINE, YouTube, เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน Goals GPS, แคลอรี่ ไดอารี่, Better Me: ออกกำลังกายที่บ้าน
ปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) เช่น วิดีโอคอล แชตพูดคุย ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Raksa, ChiiWii, See Doctor Now, Zoom
หาคู่ออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Tinder, Badoo, Jaumo, KooUp, Omi, CoffeeMeetsBagel, Bumble
ค้นหาข้อมูลด้วยเสียง (Voice Search)ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Google Assistant, Siri
ค้นหาข้อมูลโดยการสั่งการด้วยเสียงผ่านอุปการณ์ (Voice Command) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Alexa, Amazon Echo, Google Home
ค้นหาข้อมูลด้วยภาพ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Google Image Search, Pinterest
เล่นเกมออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Garena RoV, Cookie Run, Subway Surfers
ดู/เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์ (e-Sport) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Live, YouTube Live, Twitch
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ (เช่น น้ำ, สบู่, วัตถุดิบประกอบอาหาร) (Grocery Delivery) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: ALL Online ของ 7 - Eleven, Tops Online, Happy Fresh
ซื้อสินค้าออนไลน์ (สิ่งของ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Lazada, Shopee, JD Central
ขายสินค้าออนไลน์ (สิ่งของ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Lazada, Shopee, JD CENTRAL
ใช้บริการรับ ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Grab Express, LINE Man, Skootar
สั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Grab food, LINE Man, Food Panda
ขายอาหาร/เครื่องดื่มออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: LINE Man, Grab food, Food Panda
ใช้บริการภาครัฐออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: RD Smart Tax ชำระภาษีออนไลน์ (กรมสรรพากร) จองคิวสอบใบขับขี่ DLT QR LICENSE (กรมการขนส่งทางบก)
อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือไลน์ (e-Book) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook, Instagram, Twitter
เข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group
รับชมคอนเสิร์ตออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: JOOX, Facebook Live, Youtube Live
ฟังพ็อดคาส (Podcast) เช่น Podbean, Soundcloud, Spotify
โอนเงิน/บริจาคเงินออนไลน์ (e-Donation) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Website เช่น เทใจคอทคอม, UNICEF, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS
ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบุคคล เช่น โอน/ให้ยืมเงิน ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Airpay, True Money Wallet, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS
ชำระค่าสินค้า บริการออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Shopee Pay, True Money Wallet, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS
ชำระค่าสาธาณูปโภคออนไลน์ เช่น ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (บริการจากภาคเอกชน) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: True Money, BluePay, Dolfin, Mobile Banking เช่น Krungthai NEXT, K PLUS, My AIS, , DTAC
ซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ (เช่น บิทคอยน์, หุ้น, กองทุนรวม) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Bitkub, Streaming Pro, Mobile Banking, Application/Website ของโบรกเกอร์
ซื้อประกันออนไลน์ (เช่น ประกัน COVID-19, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: เว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทประกัน (เช่น อลิอันซ์ อยุธยา, ไทยประกันชีวิต), True Money, Mobile Banking (เช่น Krungthai Next, K PLUS)
เข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group, Facebook Fanpage, Meetup, Couchsurfing Travel

14B) ท่านคิดว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่การใช้ชีวิตของท่านกลับมาเป็นปกติ (Post COVID-19) ท่านจะทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ ท่านจะทำกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร


จะทำเท่าเดิมเหมือนที่ทำในปัจจุบัน เริ่มมีการทำ / จะทำมากขึ้น จะทำน้อยลง ยังคงไม่ทำต่อไป/จะหยุดทำ
เล่น Tiktok
เล่น Clubhouse (Drop-in Audio Chat) * เพิ่งเริ่มมีในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ของ COVID-19
เก็บไฟล์เอกสาร เสียง รูปภาพ ไว้บนออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ เช่น โทร (Call), ส่งข้อความ (Chat), วิดีโอคอล (Video Call) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: LINE, Facebook Messenger, WeChat
ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: YouTube, Netflix, WeTV, JOOX
ทำงาน/ประชุมออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Zoom, Microsoft team, Google Meet
เรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group, Skillane edX, Linkedin Learning
ออกกำลังกาย ติดตาม ประเมิน เกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group, Line, YouTube, เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน Goals GPS, แคลอรี่ ไดอารี่, Better Me: ออกกำลังกายที่บ้าน
ปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) เช่น วิดีโอคอล แชทพูดคุย ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Raksa, ChiiWii, See Doctor Now, Zoom
หาคู่ออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Tinder, Badoo, Jaumo, KooUp, Omi
ค้นหาข้อมูลด้วยเสียง (Voice Search)ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Google Assistant, Siri
ค้นหาข้อมูลโดยการสั่งการด้วยเสียงผ่านอุปการณ์ (Voice Command) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Alexa, Amazon Echo, Google Home
ค้นหาข้อมูลด้วยภาพ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Google Image Search, Pinterest
เล่นเกมออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Garena RoV, Cookie Run, Subway Surfers
ดู/เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์ (e-Sport) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Live,You Tube Live, Twitch
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ (เช่น น้ำ, สบู่, วัตถุดิบประกอบอาหาร) (Grocery Delivery) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: ALL Online ของ 7 - Eleven, Tops Online, Happy Fresh
ซื้อสินค้าออนไลน์ (สิ่งของ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Lazada, Shopee, JD Central
ขายสินค้าออนไลน์ (สิ่งของ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Lazada, Shopee, JD CENTRAL
ใช้บริการรับ ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Grab Express, Line Man, Skootar
สั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Grab food, Line Man, Food Panda
ขายอาหาร/เครื่องดื่มออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Line Man, Grab food, Food Panda
ใช้บริการภาครัฐออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: RD Smart Tax ชำระภาษีออนไลน์ (กรมสรรพกร) จองคิวสอบใบขับขี่ DLT QR LICENSE (กรมการขนส่งทางบก)
อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือไลน์ (e-Book) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook, Instagram, Twitter
เข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group
รับชมคอนเสิร์ตออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: JOOX, Facebook Live, Youtube Live
ฟังพ็อดคาส (Podcast) เช่น Podbean, Soundcloud, Spotify
โอนเงิน/บริจาคเงินออนไลน์ (e-Donation) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Website เช่น เทใจคอทคอม, UNICEF, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS
ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบุคคล เช่น โอน/ให้ยืมเงิน ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Airpay, True Money Wallet, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS
ชำระค่าสินค้า บริการออนไลน์ ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Airpay, True Money Wallet, Mobile Banking ต่าง ๆ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS
ชำระค่าสาธาณูปโภคออนไลน์ เช่น ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (บริการจากภาคเอกชน) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: True Money, BluePay, Dolfin, Mobile Banking เช่น Krungthai NEXT, K PLUS, My AIS, , DTAC
ซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ (เช่น บิทคอยน์, หุ้น, กองทุนรวม) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Bitkub, Streaming Pro, Mobile Banking, Application/Website ของโบรกเกอร์
ซื้อประกันออนไลน์ (เช่น ประกัน COVID-19, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ) ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: เว็บไซด์หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทประกัน (เช่น อลิอันซ์ อยุธยา, ไทยประกันชีวิต), True Money, Mobile Banking (เช่น Krungthai Next, K PLUS)
เข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์: Facebook Group, Facebook Fanpage, Meetup, Couchsurfing Travel

หน้าที่ /4
1234
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด