แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

โดย ETDA วันที่ 20 เมษายน 2563

คำชี้แจง : แบบสำรวจมีทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 6 ข้อ) ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 8 ข้อ) ส่วนที่ 3 ความตระหนัก รู้ทัน และป้องกันข่าวปลอม (Fake News) (รวม 6 ข้อ) หมายเหตุ : หากปัจจุบันท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสำรวจ

เอกสารแจ้งข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2563

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบเท่าที่จำเป็น และจะนำไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.ข้อมูลที่เก็บรวมรวม และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ 

- ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นข้อมูลสถิติในภาพรวมเผยแพร่เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับผู้ที่ได้รับของรางวัล ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือไม่ก็ได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้ ยังสามารถทำแบบสำรวจภายใต้โครงการฯ ได้ เพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

- ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จะเก็บรวบรวมไว้ 10 ปี นับจากวันที่เก็บรวบรวม 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ จะเก็บรวบรวมไว้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลครั้งสุดท้าย 

3.การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อของท่านจะเก็บรวบรวมและใช้ โดยพนักงานของ สพธอ. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ เท่านั้น และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ชื่อ-นามสกุล และ/หรือภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับความยินยอม 

4. สิทธิของท่าน 

สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ อาจทำให้ท่านเสียสิทธิในการรับของรางวัล

5.ช่องทางติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อหรือแจ้งขอใช้สิทธิมายัง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-123-1234 ข้อมูลเพื่อใช้ลุ้น และติดต่อรับของรางวัล
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อจริง
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
(ที่สามารถติดต่อได้)
อีเมล
(ที่สามารถติดต่อได้)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 6 ข้อ)
1. เพศ
2. สถานภาพสมรส

3. อายุ (นับอายุเต็มปี เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง)

4. ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด (ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)

(หากปัจจุบันนี้ท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสำรวจ)
ท่านพักอยู่จังหวัดใด

ท่านพักอยู่จังหวัดใดในภาคกลาง

ท่านพักอยู่จังหวัดใดในภาคเหนือ

ท่านพักอยู่จังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่านพักอยู่จังหวัดใดในภาคตะวันออก
ท่านพักอยู่จังหวัดใดในภาคตะวันตก
ท่านพักอยู่จังหวัดใดในภาคใต้
5. อาชีพหลัก/งานประจำของท่าน

6. รายรับเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน (รายรับที่เป็นตัวเงิน)

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 8 ข้อ)
ในส่วนที่ 2 นี้ จะสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้, กิจกรรมที่ทำ, พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว, ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน รวมไปถึงความเชื่อมั่น/ความไว้ใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

7. ช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ ท่านใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมงกี่นาที

(ไม่นับรวมการเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน) 

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.1 ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram 

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.2 ใช้โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp, FaceTime  

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.3 ใช้พูดคุย (Chat) เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.4 ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, Netflix, Spotify

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที


(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.5 เล่นเกมออนไลน์ 

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.6 อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

7.7 ใช้ในการทำงาน/เรียนหนังสือ (เช่น สืบค้นข้อมูล)

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)
8. ช่วงวันหยุด ท่านใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมงกี่นาที
(ไม่นับรวมการเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน)

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.1 ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram 

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.2 ใช้โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp, FaceTime  

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.3 ใช้พูดคุย (Chat) เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.4 ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, Netflix, Spotify

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.5 เล่นเกมออนไลน์ 

ชั่วโมง


(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.6 อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

8.7 ใช้ในการทำงาน/เรียนหนังสือ (เช่น สืบค้นข้อมูล)

ชั่วโมง

(กรอกตัวเลข 0 - 23 หากใช้ไม่ถึงชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

นาที

(กรอกตัวเลข 0 - 59 หากใช้เต็มชั่วโมงให้กรอกเลข 0)

9. ขอให้ท่านประเมินในภาพรวมว่า ปีที่ผ่านมา ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลดลงเพราะเหตุใด 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

10. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่

(จงเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยมากที่สุดให้อยู่ในลำดับ 1 หากท่านไม่เคยไปสถานที่ใด ให้อยู่ในลำดับที่ 7)
บ้าน/ที่พักอาศัย
ที่ทำงาน
สถานที่ศึกษา
ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม
ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า
ระหว่างเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า/รถโดยสาร
อื่น ๆ

11. ท่านทำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้าง

(กรุณาเลือกทุกกิจกรรมที่ท่านทำ)

ท่านซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ (Online Shopping) ใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านใช้ Social Media ใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านค้นหาข้อมูลออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านขายสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านติดต่อสื่อสารออนไลน์ทั้งโทรศัพท์ และพูดคุย (Chat) ผ่านช่องทางใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านเคยใช้งานบริการออนไลน์ใดบ้างของภาครัฐ

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านเคยทำงาน ประชุมออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

12. ท่านทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ในสัดส่วนเท่าใด

ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า vs ช้อปปิ้งออนไลน์

การซื้อสินค้า สิ่งของ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม สินค้าแฟชั่น ฯลฯ

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

ติดต่อสื่อสาร 

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลง

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

อ่านข่าว/บทความ/หนังสือ

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

จองหรือซื้อตั๋ว/บัตรภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และการเดินทางต่าง ๆ

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

จองโรงแรม/ที่พัก

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

ทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

ใช้บริการเรียกรถโดยสาร เช่น Taxi

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

รับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

สั่งอาหาร

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

ใช้งานบริการของภาครัฐ เช่น การชำระภาษี/ค่าน้ำค่าไฟ

%
ออฟไลน์ (Offline)
%
ออนไลน์ (Online)

13. การทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ท่านพบปัญหาใดบ้าง

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

13.1 เมื่อท่านพบปัญหาในการทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านรู้จัก และเคยใช้บริการใดบ้าง


รู้จักและเคยใช้บริการ รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการ ไม่รู้จัก
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผ่านบริการออนไลน์หรือ สายด่วน 1166
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านอีเมลหรือ สายด่วน 1556
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ผ่านอีเมลหรือ เบอร์โทรศัพท์
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านแอปพลิเคชัน NBTC1200 หรือ สายด่วน 1200

14. ความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต ในมุมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัย

ท่านเชื่อมั่นกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด

มากที่สุด มาก น้อย ไม่เชื่อมั่น
ท่านเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน

มากที่สุด มาก น้อย ไม่ส่งผล
ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เช่น มัลแวร์ อีเมลหรือข้อความหลอกลวง
นโยบายของรัฐบาลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers)
บริการ และความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
บริการและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มออนไลน์
ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือเว็บที่มีมาตรฐาน
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, Blockchain
การมีกฎหมายคุ้มครองดูแลผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
การมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและดูแลเมื่อเกิดปัญหา
อื่น ๆ โปรดระบุ
ส่วนที่ 3 ความตระหนัก รู้ทัน และป้องกันข่าวปลอม (Fake News) (รวม 6 ข้อ)
15. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ท่านพบเห็นบนโลกออนไลน์ เป็นข้อมูลจริงโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ มีอยู่กี่เปอร์เซนต์
(กรอกตัวเลขระหว่าง 0 – 100 โดย 0 คือ ไม่เชื่อถือ และ 100 คือ เชื่อถือมากที่สุด)

16. ท่านเคยพบเห็นข่าวปลอม (Fake News) บนโลกออนไลน์หรือไม่

ท่านเคยพบเห็นข่าวปลอม (Fake News) ผ่านแพลตฟอร์มใด 

เคย ไม่เคย ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Google
LINE
อื่น ๆ

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

17. ท่านมักพบข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับเรื่องใด

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

18. มาตรการจัดการ ข่าวปลอม (Fake News) บนโลกออนไลน์

ท่านเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ในระดับใด

มากที่สุด มาก น้อย ไม่เห็นด้วย
รัฐบาลควรเข้ามาตรวจสอบเนื้อหาบนโลกออนไลน์
รัฐควรมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดที่เข้มงวด
รัฐบาลควรสร้างความตระหนักรู้ในการสังเกตและตรวจสอบข่าวปลอมด้วยตัวเอง
แพลตฟอร์มควรปิดช่องทางการเข้าถึงข่าวปลอม (Fake News)
แพลตฟอร์มควรลบบัญชีผู้ใช้งานของผู้เผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News)
แพลตฟอร์มควรลบโพสต์ข่าวปลอม (Fake News)
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรช่วยกันตรวจสอบด้วยตนเอง
ควรมีช่องทางในการตรวจสอบข่าวปลอมที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

19. ท่านรู้จัก และเคยใช้บริการใดบ้าง

รู้จักและเคยใช้บริการ รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการ ไม่รู้จัก
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท
ตรวจสอบข่าวบน Facebook ด้วยปุ่ม เกี่ยวกับข่าวนี้ (About This Content)
อื่น ๆ

อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

20. ท่านรู้หรือไม่ว่ามีความผิดทางกฎหมายหากเผยแพร่ข่าวปลอม

ท่านรู้มาตรการทางกฎหมายใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

หน้าที่ /4
1234
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด