การสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561- (Muiky)

โดย ETDA วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


นิยาม ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หมายถึง ธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อสั่งจองสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางอีเมล) นับรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับจาก Internet application เช่น เว็บไซต์, Extranet และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น EDI* ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต, Minitel ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น เช่น อาจเข้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ตทีวี ฯลฯ แต่จะไม่นับรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือการโต้ตอบผ่านทางอีเมล ส่วนการชำระเงินและการจัดส่งจะทำผ่านช่องทางใดก็ได้


คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่กำหนดให้

ตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce basic information)

ข้อ 1) การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางใดบ้าง

ข้อ 2) จำนวนพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว รวมถึงผู้บริหาร)

ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (เลือกตอบได้เพียง 1 หมวดที่เป็นหมวดธุรกิจหลักของท่าน)

หมวด 1: การผลิต (Manufacturing) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 2: การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail & Wholesale) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 3: การขนส่ง (Transport) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 4: การให้บริการที่พัก และอาหาร (Accommodation & Food) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information & Communication) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 6: กิจกรรมทางการเงิน และประกันภัย (Financial & Insurance) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

หมวด 8: กิจการการบริการด้านอื่นๆ (Other Services)


หน้าที่ /1
1
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด