ตอนที่ 1: ตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce basic information)

ข้อ 1) การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางใดบ้าง

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว (Pure Internet Company)17
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและมีหน้าร้านทางกายภาพ (Click and Mortar Company)47645

ข้อ 2) จำนวนพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว รวมถึงผู้บริหาร)

กิจการเจ้าของคนเดียว5119
2-9 คน6
10-15 คน4
16-25 คน5
26-30 คน0
31-50 คน1
51-200 คน5
มากกว่าหรือเท่ากับ 201 คน3

ตอนที่ 2: ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (เลือกตอบได้เพียง 1 หมวดที่เป็นหมวดธุรกิจหลักของท่าน)

หมวด 1: การผลิต (Manufacturing) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร47635
การผลิตเครื่องดื่ม6
การผลิตสิ่งทอ4
การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง0
การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้3
การผลิตกระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ1
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก1
การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและสูตรตำรับทางเภสัชกรรม2
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน เช่น การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก การผลิตโลหะมีค่า การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่นที่มิใช่เหล็ก เป็นต้น1
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแร่อโลหะ เช่น การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดินเหนียว การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ และปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น2
การผลิตเฟอร์นิเจอร์0
อื่นๆ ระบุ5

หมวด 2: การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail & Wholesale) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า42830
การจำหน่ายแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ5
การจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอมและอุปกรณ์เสริมความงาม6
การจำหน่ายยานยนต์และผลิตภัณฑ์1
การจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน2
การจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสาร1
การจำหน่ายอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง4
การจำหน่ายกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา ของเล่นและของที่ระลึก1
อื่น ๆ ระบุ _5

หมวด 3: การขนส่ง (Transport) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

การขนส่ง เช่น การจองที่นั่งในระบบขนส่ง และธุรกรรมขนส่งสินค้า42837
อื่น ๆ ระบุ9

หมวด 4: การให้บริการที่พัก และอาหาร (Accommodation & Food) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮ้าส์42846
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า7
อื่นๆ ระบุ5

หมวด 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information & Communication) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ธุรกิจบริการด้าน Software Integrator, System Integrator, Hardware & Software system รวมถ38119
อื่นๆ ระบุ4881

หมวด 6: กิจกรรมทางการเงิน และประกันภัย (Financial & Insurance) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

ธุรกิจประกันภัย นายหน้าและตัวแทน42840
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน14
อื่นๆ ระบุ4

หมวด 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

การศึกษา บริการที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชั่น42848
เกมออนไลน์8
ธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์ และ e-movie7
อื่นๆ ระบุ3

หมวด 8: กิจการการบริการด้านอื่นๆ (Other Services)

ธุรกิจบริการต่างๆ ระบุ42937

รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด