ตอนที่ 1: ตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce basic information)

ข้อ 1) การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางใดบ้าง

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว (Pure Internet Company)39
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและมีหน้าร้านทางกายภาพ (Click and Mortar Company)47661

ข้อ 2) จำนวนพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว รวมถึงผู้บริหาร)

กิจการเจ้าของคนเดียว5128
2-9 คน15
10-15 คน8
16-25 คน5
26-30 คน0
31-50 คน3
51-200 คน5
มากกว่าหรือเท่ากับ 201 คน7

ตอนที่ 2: ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (เลือกตอบได้เพียง 1 หมวดที่เป็นหมวดธุรกิจหลักของท่าน)

หมวด 1: การผลิต (Manufacturing) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร47647
การผลิตเครื่องดื่ม15
การผลิตสิ่งทอ17
การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง5
การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้10
การผลิตกระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ8
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก7
การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและสูตรตำรับทางเภสัชกรรม9
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน เช่น การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก การผลิตโลหะมีค่า การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่นที่มิใช่เหล็ก เป็นต้น7
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแร่อโลหะ เช่น การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดินเหนียว การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ และปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น9
การผลิตเฟอร์นิเจอร์8
อื่นๆ ระบุ6

หมวด 2: การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail & Wholesale) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า42840
การจำหน่ายแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ20
การจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอมและอุปกรณ์เสริมความงาม16
การจำหน่ายยานยนต์และผลิตภัณฑ์8
การจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน11
การจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสาร8
การจำหน่ายอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง14
การจำหน่ายกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา ของเล่นและของที่ระลึก9
อื่น ๆ ระบุ _8

หมวด 3: การขนส่ง (Transport) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

การขนส่ง เช่น การจองที่นั่งในระบบขนส่ง และธุรกรรมขนส่งสินค้า42857
อื่น ๆ ระบุ14

หมวด 4: การให้บริการที่พัก และอาหาร (Accommodation & Food) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮ้าส์42866
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า18
อื่นๆ ระบุ7

หมวด 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information & Communication) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ธุรกิจบริการด้าน Software Integrator, System Integrator, Hardware & Software system รวมถ38144
อื่นๆ ระบุ4882

หมวด 6: กิจกรรมทางการเงิน และประกันภัย (Financial & Insurance) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

ธุรกิจประกันภัย นายหน้าและตัวแทน42855
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน30
อื่นๆ ระบุ6

หมวด 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน)

การศึกษา บริการที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชั่น42870
เกมออนไลน์21
ธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์ และ e-movie22
อื่นๆ ระบุ4

หมวด 8: กิจการการบริการด้านอื่นๆ (Other Services)

ธุรกิจบริการต่างๆ ระบุ42947

รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด